II "Carmen Larrazabal" ipuin lehiaketa


SEGUNDO CONCURSO DE RELATOS CORTOS

“MEMORIAL CARMEN LARRAZABAL”

Tema:

 “La convivencia en familia, entre amigos, en el instituto”: amistad, amor, respeto, solidaridad, conflicto, envidia, odio, celos, racismo...

Bases del concurso:

 1. Longitud del trabajo:  uno o dos folios a ordenador.
 2. Dirigido a: todos los alumnos del instituto en tres categorías:

·                         Alumnos de primer ciclo

·                         Alumnos de segundo ciclo.

·                         Alumnos de bachillerato.

 1. Idiomas: los trabajos podrán presentarse en euskera, castellano, francés o inglés
 2. Los trabajos se presentarán en un sobre grande cerrado. En el interior del mismo, en un sobre pequeño cerrado y sellado deberán constar los datos del concursante. En el sobre grande, en el exterior, deberá aparecer especificado el idioma elegido.
 3. Los trabajos se recogerán en conserjería.
 4. La valoración de los trabajos la realizarán los profesores de los departamentos de lenguas.
 5. El plazo para la entrega de trabajos finalizará el día 1 de diciembre del 2008
 6. La entrega de premios se realizará en la Fiesta de Navidad del instituto

Premios:

Habrá dos premios por categoría y por idioma.

·        Los premios podrán quedar desiertos, si el jurado considera que la calidad de los trabajos no es la adecuada.

·        Según la presentación y calidad de los trabajos se podrán conseguir hasta 0,5 puntos extra para la nota de la segunda evaluación en el idioma elegido.

Notas:

·        Las bases arriba especificadas son válidas en su totalidad para los idiomas euskera y castellano

·        En el caso de los idiomas inglés y francés, debido a la mayor dificultad que entrañan, quedará a juicio de los profesores de dichas asignaturas realizar las especificaciones que consideren necesarias...
                 

En Plentzia a  3 de noviembre de 2009

ERRELATO LABURREN BIGARREN LEHIAKETA

“CARMEN LARRAZABAL GOGOAN”

Gaia:

 “Elkarbizitza familian, lagun artean institutuan”: laguntasuna, maitasuna, errespetua, elkartasuna, gatazka, inbidia, gorrotoa, zeloak, arrazismoa...

Lehiaketaren oinarriak:

 1. Lanaren luzera:  Ordenagailuz idatzitako folio bat edo bi.
 2. Honako hauek parte har dezakete: institutuko ikasle guztiak hiru mailatan bereizitas:

·                         Lehen zikloko ikasleak

·                         Bigarren zikloko ikasleak.

·                         Batxilergoko ikasleak.

 1. Hizkuntzak: lanak euskeraz, gaztelaniaz, ingeleraz zein frantszez aurkez daitezke
 2. Lanak gutunazal haundi batean sartuta aurkeztu behar dira, gutunazala itxita entregatu behar delarik. Gutunazal haundiaren barruan, beste gutunazal txiki bat joan beharko du, itxia ta zigilatua, zeinaren barruan lehiakidearen datuak agertu beharko diren. Gutunazal haundiaren kanpokaldean aukeratutako hizkuntzaren izena idatzi behar du lehiakideak.
 3. Lanak konserjerian eman behar dira.
 4. Hikuntza ezberdinetako mintegien irakasleek epaituko dituzte lanak.
 5. Lanak emateko epea 2008ko abenduaren 1an bukatuko da.
 6. Sariak institutuko gabonetako jaian banatuko dira

Sariak:

Hizkuntza ta maila bakoitzeko sari bi emango dira.

·        Sariak eman gabe geldi daitezke kalitate nahikoa ez izatekotan epaimahaiaren iritzirako.

·      L Lanen txukuntasunaren zein kalitatearen arabera 0,5 puntu gehigarrirarte lor daitezke aukeratutako hizkuntzaren 2. ebaluaketaren notan.

Notak:

·        Arestian zehaztutako oinarriak erabat baliagarriak dira lanak euskeraz zein gaztelaniaz egitea aukeratzekotan

·        Ingelera zein frantseza aukeratzekotan, nola zailagoak diren, hizkuntzotako irakasleen esku gelditzen da oinarrien zehazpena...

                             Plentzian a  2008ko Azaroak 3